Drow

Loki My'thrandr's page

259 posts. Alias of Xenh.


Full Name

Loki Thex

Race

Teir'Dal Necromancer