Paizo Top Nav Branding
  • Hello, Guest! |
  • Sign In |
  • My Account |
  • Shopping Cart |
  • Help/FAQ
About Paizo Messageboards News Paizo Blog Help/FAQ

Pathfinder Roleplaying Game


Starfinder


Pathfinder Society


Pathfinder Adventure Card Game


Pathfinder Adventure Card Game

Spellenhuis


Zoutmanstraat 94
Den Haag, Zuid-Holland 2518gt
Netherlands

070 3644782

mail@spellenhuis.nl http://www.spellenhuis.nl

Maandag : Gesloten
Dinsdag : 10.00 - 18.00
Woensdag : 10.00 - 18.00
Donderdag : 10.00 - 21.00
Vrijdag : 10.00 - 18.00
Zaterdag : 10.00 - 17.30
Zondag : Gesloten

Wie is het Spellenhuis?
Bij het Spellenhuis Kun je terecht voor alle bordspellen, kaartspellen, miniatuurspellen, rollenspellen en puzzels. Je kunt hiervoor terecht in onze winkels of bestel het in onze online winkel.

De Spellenspecialisten
Wij beschikken over een ruime kennis van de spellen. Wij hebben een groot deel van alle spellen zelf ook gespeeld. Hierdoor kunnen wij een goede uitleg geven van bijna elk spel. Dus vraag gerust in winkel of we een bepaald spel kunnen uitleggen. Wij zullen dan aan de hand van een demonstratie spel het spel in het kort uitleggen.

De evenementen
Het Spellenhuis is meer dan alleen de verkoop van spellen. Zo organiseren wij ook veel toernooien en demonstratie dagen voor verschillende spellen. Zo zijn er wekelijks evenementen voor Magic, Pokemon, Yu-Gi-Oh en Warhammer. Al onze evenementen zijn terug te vinden in de agenda.

Product Lines Carried

Pathfinder Adventure Path
Pathfinder Campaign Setting
Pathfinder Cards
Pathfinder Maps
Pathfinder Modules
Pathfinder Player Companion
Pathfinder Roleplaying Game
Pathfinder Roleplaying Game Compatible Products
Pathfinder Tales
Planet Stories
Board Games
Card Supplies
Dice
Dungeons & Dragons
Games Workshop
In-Store Gaming
Kill Dr. Lucky
Magic: The Gathering
Miniature Paints/Supplies
Other RPGs
Trading Card Games

Problem with this listing?


©2002–2016 Paizo Inc.®. Need help? Email customer.service@paizo.com or call 425-250-0800 during our business hours: Monday–Friday, 10 AM–5 PM Pacific Time. View our privacy policy. Paizo Inc., Paizo, the Paizo golem logo, Pathfinder, the Pathfinder logo, Pathfinder Society, GameMastery, and Planet Stories are registered trademarks of Paizo Inc., and Pathfinder Roleplaying Game, Pathfinder Campaign Setting, Pathfinder Adventure Path, Pathfinder Adventure Card Game, Pathfinder Player Companion, Pathfinder Modules, Pathfinder Tales, Pathfinder Battles, Pathfinder Online, PaizoCon, RPG Superstar, The Golem's Got It, Titanic Games, the Titanic logo, and the Planet Stories planet logo are trademarks of Paizo Inc. Dungeons & Dragons, Dragon, Dungeon, and Polyhedron are registered trademarks of Wizards of the Coast, Inc., a subsidiary of Hasbro, Inc., and have been used by Paizo Inc. under license. Most product names are trademarks owned or used under license by the companies that publish those products; use of such names without mention of trademark status should not be construed as a challenge to such status.