Paizo Top Nav Branding
  • Hello, Guest! |
  • Sign In |
  • My Account |
  • Shopping Cart |
  • Help/FAQ

VinterFinder 2018

Taastrup Rollespils klub., Barnstable, MA

Event # 156125

D. 9/2 - 11/2 2018 afholdes der "VinterFinder 2018"

For at tilmelde dig skal du gøre følgende:

1. Tilmeld dig
https://form.jotformeu.com/Corenpm/vinterfinder-2018

2. Betal:
Prisen for at deltage er 10 kr,
Alle måltider betales seperat, og tilmeldes på tilmeldings blanketten. Pengene skal være indbetalt senest Mandag den 5 Februar, ellers er man ikke sikret en plads ved bordene og man er ikke medregnet i maden.

Indbetal til:
Reg: 2114
KN: 0715772035
Tilmeldingen er først registreret når man har benyttet tilmeldings formen og pengene er modtaget.

3. Tilmeld dig spil
https://warhorn.net/events/viking-lodge/schedule/2018/02/09

Event: VinterFinder 2018

Hvem skal man kontakte angående:
Overall spørgsmål, PR, Betaling – David Møller
Warhorn, GM/spil: – Morten Dreier, Nikolaj Gedionsen
Lokation: Reno (Trc)
Mad: David
Kiosk, PR: Reno (trc)

Where Taastrup Rollespils klub.
Parkvej 76
Barnstable, MA 2630
Contact Pathfinder Society Denmark
0045 42772116
PFSDenmark@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/PathfinderSocietyDenmark/

Age rating: Family Friendly. Game complexity: Easy. Experience required: None.

This event is being hosted at a convention or other venue which requires a fee to get in.

Sign in to start a discussion about VinterFinder 2018!

©2002-2017 Paizo Inc.® | Privacy Policy | Contact Us
Need help? Email customer.service@paizo.com or call 425-250-0800 during our business hours, Monday through Friday, 10:00 AM to 5:00 PM Pacific time.

Paizo Inc., Paizo, the Paizo golem logo, Pathfinder, the Pathfinder logo, Pathfinder Society, Starfinder, the Starfinder logo, GameMastery, and Planet Stories are registered trademarks of Paizo Inc. The Pathfinder Roleplaying Game, Pathfinder Campaign Setting, Pathfinder Adventure Path, Pathfinder Adventure Card Game, Pathfinder Player Companion, Pathfinder Modules, Pathfinder Tales, Pathfinder Battles, Pathfinder Legends, Pathfinder Online, Starfinder Adventure Path, PaizoCon, RPG Superstar, The Golem's Got It, Titanic Games, the Titanic logo, and the Planet Stories planet logo are trademarks of Paizo Inc. Dungeons & Dragons, Dragon, Dungeon, and Polyhedron are registered trademarks of Wizards of the Coast, Inc., a subsidiary of Hasbro, Inc., and have been used by Paizo Inc. under license. Most product names are trademarks owned or used under license by the companies that publish those products; use of such names without mention of trademark status should not be construed as a challenge to such status.